THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2 NĂM 2022

Tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Tuần 3 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 04/03/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Trung Trung bộ

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Trung bộ

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Bộ

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Bắc Trung bộ

Tuần 2 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 24/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Trung bộ

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Nam Bộ

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022

Thông báo Khí tượng Nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Tuần 1 tháng 2 năm 2022

Ngày đăng: 14/02/2022