Hướng đến 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2021

Đăng ngày: 30-09-2021 | Lượt xem: 2680
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn số 1240/TCKTTV-VP ngày 30/9 về hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam năm 2021

Công văn nêu rõ: Ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1821/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 03/10 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam. Năm 2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945-03/10/2021).

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam (03/10/1945-03/10/2021), Tổng cục KTTV triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày truyền thống ngành (cụ thể trong kế hoạch chi tiết kèm theo). Đề nghị các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể triển khai tổ chức các nội dung cụ thể như sau:
Thủ trưởng các đơn vị căn cứ theo kế hoạch, xây dựng nội dung chi tiết cho từng hoạt động theo hướng gọn nhẹ và ý nghĩa tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tổ chức, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch tại các địa điểm tổ chức, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Thông tin, tài liệu về Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam năm 2021 sẽ tập trung vào việc tuyên truyền về Chỉ thị của Ban Bí thư và chiến lược phát triển Ngành KTTV sẽ đăng tải trên Trang tin điện tử của Tổng cục KTTV tại các địa chỉ http://kttvqg.gov.vn; http://vnmha.gov.vn/.
Tiến hành treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở đơn vị nhằm tuyên truyền về Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam năm 2021.
Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền về: Chỉ thị của Ban Bí thư; Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những thành tựu của ngành và đơn vị trong công cuộc phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tích cực viết tin, bài và tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí đến liên hệ để thực hiện viết tin bài tuyên truyền về ngành KTTV Việt Nam, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng .

 Lồng ghép việc tuyên truyền về Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam gắn với việc tuyên truyền các tập thể, cá nhân, là các gương điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu của đơn vị.
Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối tổ chức các hoạt động tuyên truyền của Tổng cục, đôn đốc các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức hưởng ứng các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả; thường xuyên báo cáo tiến độ hoạt động với Lãnh đạo Tổng cục./.

TapchiKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: