Bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021

Đăng ngày: 22-12-2021 | Lượt xem: 872
Đối với lĩnh vực Khí Tượng thủy văn, trong năm 2021, sự kiện “Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vinh dự được là 01 trong 15 sự kiện được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, đưa vào bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021. Thời gian bắt đầu: 08:00 16/12/2021 - Thời gian kết thúc: 08:00 25/12/2021

Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TM&MT), đồng thời góp phần nâng cao chất lượng bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.

Công tác bình xét, công bố sự kiện toàn ngành được Bộ TN&MT triển khai thực hiện hàng năm nhằm đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôn vinh, tuyên truyền sự kiện nổi bật, được cộng đồng dư luận quan tâm.

Năm 2021, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường tổ chức thiết kế, vận hành hệ thống tham vấn, tương tác với cộng đồng đối với nội dung sự kiện trước khi công bố chính thức; khai thác và kết nối giá trị, lợi thế của công nghệ thông tin trong quá trình bình xét sự kiện; bình xét đảm bảo chất lượng.

Đặc biệt, năm 2021 tuy ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng toàn ngành TN&MT vẫn đạt nhiều thành tích quan trọng và ý nghĩa, lan tỏa cao trên các mặt, lĩnh vực công tác; là động lực cho giai đoạn phát triển mới của ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với lĩnh vực Khí Tượng thủy văn, trong năm 2021, sự kiện “Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vinh dự được là 01 trong 15 sự kiện được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn, đưa vào bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021.

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tinh thần xuyên suốt của Chỉ thị nhìn nhận, đánh giá công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời là động lực và trọng trách của ngành khí tượng thủy văn trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 với mục tiêu đến năm 2030, phát triển ngành khí tượng thủy văn của Việt Nam đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của khu vực Châu Á; đủ năng lực cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đến năm 2045 phát triển ngành khí tượng thủy văn của Việt Nam có trình độ, năng lực tương đương các nước phát triển trên thế giới; cung cấp 100% thông tin phân vùng thiên tai, rủi ro thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước phục vụ việc xây dựng các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án trọng điểm.

 Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, ngành khí tượng thủy văn cả nước đã khắc phục những khó khăn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, mở rộng hợp tác quốc tế để đảm bảo công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: