Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

Đăng ngày: 29-04-2024 | Lượt xem: 338
Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 161), Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án 161 với những nội dung cụ thể sau:

Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Đề án 161 và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2024 - 2025.

Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Rà soát hệ thống văn bản pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đối chiếu với các mục tiêu, nội dung và giải pháp của Đề án 161 và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp để xây dựng, lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

3. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu.

4. Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực.

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Đề án 161.

/upload/files/1086-qd-btnmt-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: