Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 21-04-2023 | Lượt xem: 1668
Triển khai các hoạt động hướng tới Chính phủ số của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong năm 2023, trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2023

Kế hoạch từng bước hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, phát triển dữ liệu số, ứng dụng, dịch vụ và đảm bảo an toàn, an ninh mạng theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhận thức số: Nâng cao nhận thức, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Thực hiện Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức số.

Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số: Tiếp tục rà soát, đề xuất các bài toán lớn, cụ thể cần được giải quyết để chuyển đổi số tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Xây dựng kênh thông tin để công bố các hoạt động, nhu cầu và thành quả về chuyển đổi số của Tổng cục Khí tượng Thủy văn để tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia giải quyết; phổ biến cách làm hay, tiếp nhận sáng kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về thực hiện chuyển đổi số.

2. Thể chế số: Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật, quy định kinh tế - kỹ thuật trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin theo tiến trình chuyển đổi số của Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Hạ tầng số: Hiện đại hóa hạ tầng số trên cơ sở thực hiện các dự án về chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu; nâng cấp, phát triển Trung tâm dữ liệu của Tổng cục, triển khai các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vận hành hệ thống hạ tầng số khí tượng thủy văn, hệ thống kênh thông tin quốc tế để trao đổi thông tin khí tượng thủy văn toàn cầu đảm bảo hoạt động ổn định 24/24 giờ phục vụ thu thập, xử lý, chia sẻ số liệu đầy đủ, kịp thời cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là thiên tai khí tượng thủy văn. Hoàn thành chuyển đổi toàn bộ mạng Internet sang IPv6.

4. Dữ liệu số: Từng bước xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia tích hợp với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.  Đẩy mạnh tích hợp, kết nối, chia sẻ sử dụng thông tin dữ liệu phục vụ chuyển đổi số ngành, chuyển đổi số quốc gia theo quy định của Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử chuyên ngành khí tượng thủy văn.

5. Nền tảng số: Kết nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ thông tin, dữ liệu để cùng khai thác, sử dụng. Phát triển, vận hành các hệ thống thông tin nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số sử dụng chung phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, làm việc của Tổng cục trên môi trường điện tử. Từng bước xây dựng, hoàn thiện nền tảng triển khai Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của Tổng cục và các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng Cổng thông tin điện tử phục vụ, làm hài lòng người dân và doanh nghiệp.

6. Nhân lực số: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho công chức, viên chức, người lao động để làm việc trên môi trường số. Tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia phục vụ chuyển đổi số tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Đào tạo nâng cao nhận thức, trình độ về bảo đảm an toàn thông tin.

7. An toàn thông tin mạng: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Chính phủ số: Rà soát, đề xuất nâng cấp, hợp nhất, hoàn thiện, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Tổng cục theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; cá nhân hóa giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng; tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp khi triển khai các bước dịch vụ công trực tuyến tại Tổng cục. Từng bước xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các hệ thống thông tin nền tảng, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đẩy mạnh kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ giải quyết thủ tục hành chính các bộ, ngành, địa phương trên môi trường số.

9. Kinh tế số: Xây dựng các nền tảng dữ liệu để cung cấp thông tin, dữ liệu, hệ sinh thái nội dung số về khí tượng thủy văn nhằm tạo ra động lực phát triển dữ liệu, tăng giá trị dữ liệu, là cơ sở để đổi mới sáng tạo, phát triển các dịch vụ nội dung số, phát triển nền kinh tế số; dịch vụ sáng tạo thông minh; thương mại điện tử…

10. Xã hội số: Tuyên truyền, phổ biến, giải đáp chính sách pháp luật trên các nền tảng số, sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại và đa dạng hóa các kênh truyền thông số giúp cộng đồng dễ tiếp cận, sử dụng, nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: