Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về Khí tượng Thủy văn năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 10-04-2024 | Lượt xem: 664
Để chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về khí tượng thủy văn năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách về khí tượng thủy văn năm 2024

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KTTV bao gồm:

+ Thông tư 07/2023/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, khảo sát KTTV.

+ Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng.

+ Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường.

+ Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động.

- Phổ biến, tham vấn và lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV được xây dựng trong năm 2024.

- Hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) bằng những hoạt động lồng ghép thiết thực nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như: lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật trong các hội nghị, sự kiện của ngành KTTV (Ngày Khí tượng Thế giới 23/3, Ngày truyền thống Ngành KTTV Việt Nam 03/10); tiếp tục vận động phong trào xây dựng “Tủ sách Pháp luật và Kiến thức KTTV” tại các đơn vị KTTV, triển khai từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục đến các Đài KTTV tỉnh và mạng lưới trạm quan trắc KTTV.

- Kiện toàn, bổ sung và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu và tổ chức thực hiện công tác pháp luật của Tổng cục KTTV.

- Phổ biến Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tuyên truyền chính sách.

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định của Luật tiếp cận thông tin; Luật báo chí, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong việc triển khai chủ trương,
đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch, nhiệm vụ của Tổng cục KTTV đối với xây dựng, ban hành, triển khai chính sách, pháp luật về KTTV.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật KTTV tập trung cho các đối tượng cơ quan quản lý KTTV tại địa phương và doanh nghiệp.

- Tổ chức phổ biến, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới và thông tin về công tác xây dựng, thi hành pháp luật KTTV trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục với chuyên mục riêng, bổ sung nhiều tin bài đa dạng phong phú liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, những vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh.

- Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường tại các sự kiện, hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)”; tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp và thi tìm hiểu về pháp luật KTTV phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Thực hiện thông cáo báo chí các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tuỳ thuộc các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị được giao chủ trì chủ động lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức phổ biến theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: