Kết quả công tác cải cách hành chính (tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 03-05-2024 | Lượt xem: 285
Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 bao quát 7 nội dung về CCHC với 38 nhiệm vụ/hoạt động để tổ chức thực hiện; đồng thời, Tổng cục đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả đạt được trong công tác CCHC (tính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023): Về công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Định hướng CCHC của đơn vị trong năm 2024:

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục.

2. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2024 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

3. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TNMT, Kế hoạch của Tổng cục về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức, viên chức.

4. Hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật KTTV và các văn bản QPPL khác để thực thi hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KTTV phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy lùi tình trạng vi phạm hành lang kỹ thuật trạm KTTV; chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách TTHC thuộc lĩnh vực quản lý,
thực hiện công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và
Cổng thông tin điện tử của Bộ đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết TTHC
theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

6. Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV. Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức về quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo, cảnh báo KTTV.

7. Phấn đấu giải ngân 100% dự toán ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư được Bộ TNMT giao.

8. Thực hiện kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng và văn phòng năm 2024 của Tổng cục.

/upload/files/bao-cao-ket-qua-cchc-nam-2023-theo-de-cuong-kiem-tra-cchc-signed.pdf

/upload/files/phu-luc-bao-cao-kiem-tra-cchc-2023-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: