Nội dung tuyên truyền trọng tâm của Tổng cục Khí tượng thủy văn trong năm 2022

Đăng ngày: 13-04-2022 | Lượt xem: 1298
Các đơn vị tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương có liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về Khí tượng Thủy văn (KTTV).

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Tập trung tuyên truyền nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phản ánh niềm tin, khí thế, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII sớm trở thành hiện thực cuộc sống; tuyên truyền việc tổ chức, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về KTTV, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các Nghị quyết có liên quan như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; hệ thống chính sách, pháp luật về KTTV như: Luật Khí tượng thủy văn, Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương về công tác KTTV. Nhấn mạnh, làm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự đóng góp của công tác KTTV trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống Nhân dân.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTTV trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, ngành, địa phương. Công tác KTTV là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục bám sát việc triển khai tuyên truyền theo các hình thức như:

+ Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như: bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp..., với nội dung phù hợp, phong phú, có thể xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể.

+ Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở như báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

+ Tọa đàm, hội thảo khoa học cung cấp thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp và tham vấn các ý kiến thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư, phát hiện các vấn đề nảy sinh.

+ Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, TikTok,...): tin bài ngắn gọn, clip, hình ảnh, inforgraphics,...

+ Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm công cộng, đông dân cư như khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa - thể thao, chợ dân sinh,...

Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác KTTV; phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTV; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động KTTV làm lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước, gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước.

Kinh nghiệm, thành công về KTTV của các nước trên thế giới; việc đưa nội dung KTTV vào trong các chương trình hợp tác quốc tế về kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của thế giới trên các diễn đàn và thiết chế quốc tế.

Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng công tác KTTV để xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh, chính trị và đời sống của Nhân dân.

Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường đặt ra năm 2022,...

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên phục vụ cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuyên truyền về nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý nhà nước lĩnh vực KTTV, dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, kết nối liên thông cung cấp dữ liệu số phục vụ quản lý, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số trong đó trọng tâm hướng đến ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực KTTV, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; dịch vụ công trực tuyến nhất là trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường được xã hội quan tâm như: đất đai, môi trường; Chương trình hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường tuyên truyền đổi mới, sáng tạo, khoa học và chủ động tuyên truyền về chủ đề thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Đa dạng hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức của cộng đồng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Chủ động nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ việc lợi dụng, lôi kéo, gây rối, kích động, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với nội dung liên quan trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu hoặc làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Ngành và đất nước. Mở rộng tuyên truyền đối ngoại chủ đề về tài nguyên và môi trường. Tuyên truyền đến cán bộ viên chức toàn ngành và hướng đến cộng đồng về lịch sử và truyền thống đặc biệt là những dữ liệu lịch sử của ngành KTTV Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về thông điệp, nội dung, cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); các mục tiêu, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch phát triển, giải pháp, đề án phù hợp với mục tiêu cam kết về thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như công tác KTTV.

Tuyên truyền về quá trình xây dựng trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản, cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường nh m giải quyết kịp thời các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn. Phát huy hiệu quả cơ chế, chính sách pháp luật, tiềm lực, nguồn lực tài nguyên và môi trường đóng góp cho tăng trưởng, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng tài nguyên số với các nền tảng dữ liệu lớn của Ngành. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình quản lý hiện nay sang mô hình phục vụ người dân, doanh nghiệp, kiến tạo cho phát triển; quán triệt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành.

Hưởng ứng các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà nước phát động, các sự kiện chính trị, ngày lễ, sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022). Hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, các điển hình tiên tiến, mô hình, sáng kiến, giải pháp công tác trong ngành tài nguyên và môi trường.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về lĩnh vực KTTV đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ liên quan khác.

Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực liên quan

Hưởng ứng tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, một số ngày lễ và các sự kiện lịch sử quan trọng (kỷ niệm 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước,…).

Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ban, ngành, đoàn thể phát động.

Tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về ngày Khí tượng Thế giới (23/3), ngày Truyền thống ngành KTTV Việt Nam 03/10/2022 và các Tuần lễ về môi trường, biển và hải đảo…, kết hợp tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, sáng kiến, giải pháp chủ động hướng đến chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác KTTV phục vụ cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: