Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về Khí tượng Thủy văn trong năm 2023

Đăng ngày: 05-03-2023 | Lượt xem: 2061
Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2022 về Phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực KTTV năm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch

Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực nói chung, về tài nguyên và môi trường nói riêng trong đó tập trung trọng tâm về lĩnh vực KTTV.

Phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực KTTV đến cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành KTTV và mọi đối tượng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; cập nhật các quy định pháp luật mới cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành KTTV.

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KTTV (theo phụ lục kèm theo).

Nội dung phổ biến

Phổ biến, tham vấn và lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV được xây dựng trong năm 2023.

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) bằng những hoạt động lồng ghép thiết thực nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như: lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật trong các hội nghị, sự kiện của ngành KTTV (Ngày Khí tượng Thế giới 23/3, Ngày truyền thống Ngành KTTV Việt Nam 03/10); tiếp tục vận động phong trào xây dựng “Tủ sách Pháp luật và Kiến thức KTTV” tại các đơn vị KTTV, triển khai từ các đơn vị trực thuộc Tổng cục đến các Đài KTTV tỉnh và mạng lưới trạm quan trắc KTTV.

Kiện toàn, bổ sung và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu và tổ chức thực hiện công tác pháp luật của Tổng cục KTTV.

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức hội thảo, hội nghị phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật KTTV tập trung cho các đối tượng cơ quan quản lý KTTV tại địa phương và doanh nghiệp.

Tổ chức phổ biến, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới và thông tin về công tác xây dựng, thi hành pháp luật KTTV trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục với chuyên mục riêng có thể chủ động giải đáp các vấn đề có liên quan đến pháp luật về KTTV cho người dân và doanh nghiệp, bổ sung nhiều tin bài đa dạng phong phú liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, những vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội,...

Tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp và các cuộc thi tuyên truyền tìm hiểu về pháp luật KTTV,...

Thực hiện thông cáo báo chí các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo quy định của pháp luật.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: