Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Chương trình công tác năm 2023

Đăng ngày: 21-02-2023 | Lượt xem: 1977
Ngày 17/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đã ký Công văn số 30/QĐ-TCKTTV ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, năm 2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Đối với công tác xây dựng thể chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật ngành KTTV: Trong năm 2023, Tổng cục sẽ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 3 nhiệm vụ đó là: Lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị định thay thế Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV và Đề án hiện đại hóa ngành KTTV đến năm 2025.

Trình Bộ Tài nguyên Môi trường 4 Thông tư thay thế, sửa đổi: Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TTBTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường; Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn; Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm KTTV tự động và Xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26/12/2018 quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu đối với trạm KTTV chuyên dùng

Trong năm 2023, Tổng cục sẽ tiếp tục thực hiện 17 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp từ 2021 – 2022 và 25 nhiệm vụ thực hiện năm 2023. Tổng cục thực hiện chuyển tiếp và xây dựng mới 05 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Chi tiết nội dung Chương trình công tác

/upload/files/2023/VBPL/chuong-trinh-cong-tac-nam-2023-cua-tckttv-16-02-2023-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: