Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2023

Đăng ngày: 20-03-2023 | Lượt xem: 2075
Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành Quyết định số 99/QĐ-TCKTTV về Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2023.

Kế hoạch ban hành nhằm tăng cường phối hợp trong quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn giữa trung ương và địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước theo pháp luật. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn và đề xuất phương án xử lý những hành vi vi phạm pháp luật khí tượng thủy văn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; từng bước đưa công tác khí tượng thủy văn và các hoạt động khác có liên quan đến khí tượng thủy văn đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ chế chính sách pháp luật về khí tượng thủy văn, kịp thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Luật Khí tượng thủy văn.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2022 tại Thái Nguyên

Theo Kế hoạch năm 2023, Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại 8 tỉnh, Thành phố:  Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Sóc Trăng và Thành phố Hà Nội; kiểm tra đột xuất (theo tình hình thực tế tại các địa phương).

Các Đối tượng kiểm tra: Các Chủ công trình và công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khí tượng thủy văn. Các cơ quan tổ chức, cá nhân chủ chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn với các nội dung cụ thể như sau: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn đối với các Chủ công trình và công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 48/2020/NĐ-CP;

Kiểm tra việc khai thác, sử dụng thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đối với các chủ chương trình, dự án, các cơ quan, đơn vị thẩm định, thẩm tra chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn (thời gian phê duyệt dự án từ 01/01/2017 đến 31/12/2022).

Việc kiểm tra đột xuất được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc phòng, chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu của Tổng cục trưởng phục vụ yêu cầu công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ và quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Chi tiết nội dung kiểm tra đột xuất, đối tượng kiểm tra đột xuất, đối tượng liên quan, thời gian thực hiện được quy định trong các Quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất do Tổng cục trưởng ký ban hành.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: