Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Đăng ngày: 28-03-2024 | Lượt xem: 639
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2024 với những nội dung sau:

Mục tiêu của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của công chức, viên chức, người lao động
trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên
truyền CCHC, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về CCHC cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; đồng thời phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài Tổng cục Khí tượng Thủy văn về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

/upload/files/quyet-dinh-ban-hanh-kh-tuyen-truyen-cchc-cua-tong-cuc-kttv-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: