Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Đăng ngày: 07-02-2024 | Lượt xem: 785
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về ban hành kế hoạch Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 nhằm hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT, CLP) năm 2024

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là đưa THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó yêu cầu các đơn vị bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình hành động về THKT, CLP năm 2024 của Bộ Tài nguyên môi trường (TNMT) ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-BTNMT và Chương trình hành động về THTK, CLP giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng cục KTTV; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục quán triệt và thực hiệnnghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tài chính hiệnhành: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; đồng thời chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên lĩnh vực KTTV.

Kế hoạch cũng nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2024 về công tác THTK, CLP sau đây:

a) Bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Tổng cục KTTV giai đoạn 2021-2025; gắn với hoàn thành chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục KTTV trong Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 (đã được ban hành tại Quyết định số 59/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2024).

b) Khắc phục các hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 53/NQCP ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ; tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 1836/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ.

c) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII). Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu THTK, CLP theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng, có khả năng triển khai thực hiện và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán cho các chính sách chưa ban hành; đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

d) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý vốn đầu tư công; quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn năm 2024 được giao; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

đ) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện quy định về định mức tài sản của các đơn vị thuộc Tổng cục sau khi sắp xếp lại theo cơ cấu tổ chức mới; xây dựng định mức, sắp xếp xe ô tô theo Nghị định 72/2023/NĐ-CP. Phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất.

e) Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, xác định đây là nhiệm vụ, giải pháp căn bản để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội.

g) Nâng cao nhận thức của các cấp, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra kế hoạch cũng nêu những chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực được thực hiện THTK, CLP theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản công; Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; Trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Bên cạnh đó, Kế hoạch THTK, CLP cũng đưa ra những giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTL, CLP. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện THTK, CLP trên các lĩnh vực về quản lý ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng vốn đầu tư công, quản lý sử dụng tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý lao động và thời gian lao động. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Trên cơ sở báo cáo các nội dung, số liệu và thời gian thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và của Bộ. Giao vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc kiểm tra việc thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng và Bộ TNMT theo quy định.

Link đính kèm /upload/files/2024/TBNN/Thang/2/qd-ban-hanh-kh-thuc-hien-thtk-2024-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: