Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày: 10-04-2024 | Lượt xem: 349
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng cục đặc biệt là Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ thực hiện tốt các nội dung thi đua sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 168/NQ-CP, Kế hoạch số 51-KH/BCSĐTNMT, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết để đảm bảo xây dựng và phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đạt các mục tiêu đã đề ra.

2. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả 03 Phong trào thi đua, gồm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025”; “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau, giai đoạn 2021 – 2025”; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành tài nguyên và môi trường (Kế hoạch số 04/KH-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Tổ chức triển khai hiệu quả “Kế hoạch Tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2023 – 2025” (Kế hoạch 06/KH-BTNMT ngày 06/11/2023; Kế hoạch 1730/KH-TCKTTV ngày 07/12/2023).

3. Khi triển khai thực hiện các phong trào thi đua cần có tiêu chí thiết thực, cụ thể gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và sử dụng có  hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh, bảo vệ môi trường sống, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, qua đ , khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

4. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, các đơn vị trực thuộc đặc biệt là các đơn vị: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thực tổ chức thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua chuyên đề phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết, bảo đảm sát thực với từng đơn vị.

5. Thông qua các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện để khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có sức lan toả trong ngành tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực khí tượng thủy văn nói riêng.

6. Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Tạp chí Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 168/NQ-CP, Kế hoạch số 511-KH/BCSĐTNMT, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng; dành thời lượng xứng đáng, ứng dụng các nền tảng xã hội để giới thiệu và lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến phải thực sự tiêu biểu, nổi bật trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

7. Định kỳ hàng năm, các đơn vị trực thuộc Tổng cục đánh giá tình hình thực hiện gửi về Tổng cục Khí tượng Thủy văn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo các cấp cáo thẩm quyền.

/upload/files/f-trien-khai-nq-168-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: