Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Đăng ngày: 29-03-2021 | Lượt xem: 5123
Căn cứ Công văn số 140/PC-HC ngày 17/3/2021 của Vụ Pháp chế về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” và Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung phát động.

1. Tăng cường việc tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo tinh thần Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại trụ sở các đơn vị trực thuộc Tổng cục (văn bản chi tiết gửi kèm theo).
2. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” theo Thể lệ yêu cầu của Cuộc thi theo hướng dẫn chi tiết tại Kế hoạch số 609/KHBTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (
văn bản chi tiết gửi kèm theo).
3. Đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi trên các trang thông tin điện tử chuyên ngành, Trang thông tin điện tử của Tổng cục KTTV với các hình thức phù hợp.

Các tài liệu đính kèm:

Công văn phát động hưởng ứng của Tổng cục KTTV:

/upload/files/25-3-2021-ve-viec-phat-dong-to-chuc-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-phap-luat-ve-bau-cu-dbqh-va-dai-bieu-hdnd-signed.pdf

Hướng dẫn Số 169 - HD/BTGTW:

/upload/files/Huong-dan-169-BTGTW%20%28T%E1%BB%87p%20%C4%91%C3%ADnh%20k%C3%A8m%29.doc

Công văn 655/BTC:

/upload/files/CV%20cua%20BTP%20%28T%E1%BB%87p%20%C4%91%C3%ADnh%20k%C3%A8m%29.pdf

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi:

/upload/files/cv609signed%20%28T%E1%BB%87p%20%C4%91%C3%ADnh%20k%C3%A8m%29.pdf

Tạp chí Khí tượng Thủy văn
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: