Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát triển văn hóa đọc trong toàn ngành Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 24-06-2021 | Lượt xem: 2208
Phát triển và tăng cường ý nghĩa, vai trò của phong trào văn hóa đọc; lồng ghép nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong kế hoạch phát triển ngành tài nguyên và môi trường; chú trọng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây là nội dung công văn của Bộ TN&MT gửi các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọctrong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025. Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện phổ biến và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2025 được giao tại Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng ban hành theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã ban hành văn bản chỉ đạo gửi các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 – 2025: Tiếp tục phổ biến và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 được giao tại Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng (ban hành theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030); Chú trọng tăng cường phổ biến vai trò, ý nghĩa của văn hóa đọc trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại Tổng cục KTTV; lồng ghép nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc trong kế hoạch phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói chung, ngành khí tượng thủy văn nói riêng; chú trọng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện triển khai.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó xác định lộ trình, chỉ tiêu, nguồn lực cho các hoạt động nhằm xây dựng môi trường đọc thuận lợi trên cơ sở: kiện toàn, củng cố mạng lưới thư viện, nhân rộng các mô hình phát triển văn hóa đọc đã được xây dựng; đổi mới hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hướng đến xây dựng kỹ năng thông tin cho người sử dụng, đặc biệt gắn với việc chuyển đổi số; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho phát triển văn hóa đọc.

Qua 3 năm triển khai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và hệ thống thư viện trong cả nước tích cực triển khai đổi mới, đa dạng hóa các phương thức phục vụ, cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Bằng các biện pháp cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức các cuộc thi nhằm khơi dậy tình yêu với văn hóa đọc trong cộng đồng. Đáng chú ý và để lại nhiều ấn tượng là Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; Cuộc thi Gia đình đọc sách dành cho người khiếm thị,... Việc triển khai Đề án, thời gian qua, thực sự đã đem lại nhiều kết quả tích cực đối với cộng đồng và xã hội.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: