Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024

Đăng ngày: 19-03-2024 | Lượt xem: 491
Căn cứ Quyết định số 261/KH-TCKTTV ngày 18 tháng 03 năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) triển khai Kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2024.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước

Tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; các sự kiện chính trị, thời sự quan trọng của Đảng, Nhà nước năm 2024; cáchoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 gắn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường.Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các văn bản có liên quan.

Chủ động đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTV, đặc biệt là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực KTTV, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; điều tra, khảo sát, phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét các khu vực miền núi, trung du; Lồng ghép truyền thông về KTTV với các kết quả COP26, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2025, Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan; thực hiện các sáng kiến, cam kết Việt Nam tham gia tại COP28 và Kế hoạch huy động nguồn lực triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JEPT).

Tổ chức thực thi pháp luật tài nguyên và môi trường trong đó chú trọng tập trung vào Luật chuyên ngành và các văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống có liên quan đến lĩnh vực KTTV; đẩy mạnh toàn diện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và địa phương trong lĩnh vực KTTV; Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, sáng kiến, giải pháp hiệu quả; thực hành tiết kiệm chống lãnh phí,…

Tuyên truyền chương trình công tác và chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên phục vụ cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tuyên truyền về quá trình xây dựng trình và ban hành theo thẩm quyền các văn bản, cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường nói chung và KTTV nói riêng nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc đặt ra từ thực tiễn; Tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng tài nguyên số với các nền tảng dữ liệu lớn của Ngành; Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quản lý thống nhất của Trung ương và chủ động của địa phương.

Hưởng ứng các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đảng và Nhà nước phát động, các sự kiện chính trị, ngày lễ, sự kiện lịch sử nổi bật của đất nước theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về lĩnh vực KTTV đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ liên quan khác.

Hưởng ứng tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội nội bật và của ngành tài nguyên và môi trường và các lĩnh vực liên quan

Hưởng ứng tuyên truyền các hoạt động, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo, tiền bối tiêu biểu, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương và các ngành, đặc biệt là các sự kiện: Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ; Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô,... Tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm các ngày thành lập, ngày truyền thống, sự kiện, hoạt động nổi bật thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ban, ngành, đoàn thể phát động.

Tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền về ngày Khí tượng Thế giới 23/3/2024, ngày Truyền thống ngành KTTV Việt Nam 03/10/2024 và các hoạt động như: Tuần lễ về môi trường, biển và hải đảo kết hợp với tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, sáng kiến, giải pháp chủ động hướng đến chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác KTTV phục vụ cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, truyền thông năm 2024 và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông theo định hướng; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp tuyên truyền, truyền thông về các hoạt động, nhiệm vụ, kết quả nổi bật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện khuyến khích duy trì, phát triển các website (cả mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, Tiktok,…) nhằm phục vụ kịp thời thông tin chuyên ngành và thông tin dự báo, cảnh báo KTTV tới từng địa bàn tỉnh, thành phố và khu vực quản lý nhằm đảm bảo các sản phẩm dự báo, cảnh báo phục vụ cho các cấp chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phục vụ cho cộng đồng và xã hội.

Việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông về KTTV cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục KTTV được quy định tại Quyết định số 288/QĐ-TCKTTV ngày 30/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo cung cấp thông tin, phát ngôn báo chí của các đơn vị KTTV đặc biệt là các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh, thành phố theo quy định; Hằng tháng các đơn vị gửi hình ảnh, video clip ngắn (nếu có) về các hoạt động nghiệp vụ nổi bật của đơn vị, về thiên tai nguy hiểm xuất hiện tại địa bàn đài, trạm.

Văn phòng Tổng cục: Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông; chịu trách nhiệm hậu kiểm thông tin truyền thông, tổng hợp báo cáo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy chế.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trên Tạp chí KTTV và Cổng Thông tin điện tử Tổng cục KTTV bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV về công tác tuyên truyền, truyền thông. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền do Tổng cục KTTV phân công, Xây dựng và tổ chức hoạt động thông tin, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại gắn với chuyển đổi số. Tăng cường đổi mới nội dung thông tin; thành lập, vận hành các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, ấn phẩm chuyên đề để tăng thời lượng, dung lượng tỷ lệ nội dung thông tin tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền chủ động về pháp luật KTTV và các văn bản quy phạm pháp luật trong nội bộ và cộng đồng; Đổi mới hoạt động cung cấp thông tin thông qua Trang thông tin điện tử; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông trên nền tảng công nghệ thông tin số; hưởng ứng các giải thưởng, cuộc thi, sự kiện chủ đề trọng tâm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đảm bảo hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tế.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: