Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030’’

Đăng ngày: 15-03-2024 | Lượt xem: 535
Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 03 năm 2024. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030’’

Mục đích: Phát huy sức mạnh của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến hoc, khuyến tài, hoc tập suốt đời, xây dựng xã hội hoc tập; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, đặc biệt vai trò của người đứng đầu cap ủy đảng đơn vị trong việc chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, hoc tập suốt đời.

Yêu cầu: Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo nên cuộc vận động người người hoc tập, nhà nhà hoc tập, cả Tổng cục hoc tập; gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác, tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện; Việc đánh giá kết quả phong trào thi đua phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện lồng ghép thi đua về xây dựng xã hội học tập với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua, định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, phát huy và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm hay, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập, công nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua.

Nội dung phong trào thi đua

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, hoc tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập suốt đời; Phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong tập thể đơn vị.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Kế hoạch này; phối hợp, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo cơ hội và điều kiện thu n lợi cho các đối tượng học tập suốt đời.

Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập; tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa, tích cực tham gia thành phố học tập toàn cầu.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: