Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng mục tiêu tuyên truyền năm 2022

Đăng ngày: 13-04-2022 | Lượt xem: 1300
Thực hiện Công văn số 704/BTNMT-TĐKTTT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tuyên truyền về tài nguyên môi trường năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022 với các mục tiêu cụ thể

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, ngành tài nguyên và môi trường đặt quyết tâm cao, thực hiện hiệu quả phương châm, hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Vì vậy, công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông cần tiếp tục tăng cường, đổi mới, góp phần đảm bảo mục tiêu quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, quan trắc, dự báo và giám sát KTTV chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới chuyển đổi số của Ngành, phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường góp phần tăng cường quản lý dẫn dắt nền kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện tốt công tác KTTV, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống dân sinh.

Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, trình độ ngành KTTV, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo định hướng Nghị quyết của Đảng.

Công tác tuyên truyền về KTTV cần gắn với nhiệm vụ hoạch định và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, địa phương, góp phần phục vụ thiết thực đời sống dân sinh và mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Tuyên truyền việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kết quả Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường đặt ra năm 2022.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, về tài nguyên và môi trường nói riêng trong đó tập trung trọng tâm về lĩnh vực KTTV đặc biệt chú trọng phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực KTTV đến mọi đối tượng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; cập nhật các quy định pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành KTTV.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời cổ vũ, khích lệ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, Chương trình công tác năm 2022 do Tổng cục KTTV và đơn vị trực thuộc đề ra. Đặc biệt hoạt động tuyên truyền cần hướng đến các ngày lễ lớn và đặc biệt là các phong trào thi đua, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022).

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị dưới nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, có sức thuyết phục cao và có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền KTTV, cung cấp chủ động, đầy đủ, kịp thời thông tin KTTV cho các cơ quan truyền thông đại chúng, nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm, các tác động của thiên tai và cách phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ đơn vị và tới cộng đồng xã hội về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của thông tin KTTV đối với cuộc sống nhằm tăng cường vị trí, vai trò nền tảng kiến tạo của công tác KTTV trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối và bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

/upload/files/2022/2022-4-cong-tac-tuyen-truyen-ve-nganh-khi-tuong-thuy-van-nam-2022-hl1-signed.pdf

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: