Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng