Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về khí tượng thủy văn năm 2023

Đăng ngày: 07-03-2023 | Lượt xem: 2698
Tổng cục Khí tượng thủy văn vừa ban hành Kế hoạch 198/KH-TCKTTV về công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2023. Kế hoạch định hướng tuyên truyền, xác định các nội dung và hình thức tuyên truyền, truyền thông, qua đó góp phần truyền tải kịp thời và nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông về lĩnh vực KTTV.

Năm 2023 năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Trong bối cảnh đó, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục đặt trọng tâm năm 2023 là năm “Chủ động, hội nhập, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”, đặc biệt là phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát huy các nguồn lực từ tài nguyên và môi trường kiến tạo cho tương lai bền vững. Theo đó, công tác tuyên truyền, truyền thông cần được quan tâm, đổi mới, thiết thực và hiệu quả cụ thể như sau:

Bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, truyền thông. Công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực, khí thế, khát vọng và quyết tâm cao thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực thi hiệu quả các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường được đặt ra năm 2023.

Phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, truyền thông kịp thời các chủ đề, nội dung, nhiệm vụ, hoạt động nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực KTTV đã và đang được cộng đồng xã hội quan tâm. Chủ động tiếp nhận thông tin phản hồi, phản biện của người dân, cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả đối với nội dung liên quan trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường nội dung thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế chủ đề tài nguyên và môi trường.

Tổng cục KTTV tập trung tuyên truyền vào quá trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, nước biển dâng; điều tra, khảo sát, phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét các khu vực miền núi, trung du.

Bên cạnh đó, ngành khí tượng thủy văn tiếp tục thu thập bổ sung thông tin, đánh giá chi tiết hơn về tiềm năng năng lượng tái tạo phục vụ các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển năng lượng nhằm triển khai thực hiện cam kết chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) để đón dòng vốn hỗ trợ nguồn tài chính và cơ hội tiếp cận công nghệ, tài chính khác cho thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; phát triển hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc tuyên truyền sẽ hướng vào lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong hoạt động nghiệp vụ khí tượng thủy văn; Tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong công tác KTTV; phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTV.

Một nội dung tuyên truyền quan trọng là kinh nghiệm, thành công về KTTV của các nước trên thế giới; việc đưa nội dung KTTV vào trong các chương trình hợp tác quốc tế về kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của thế giới trên các diễn đàn và thiết chế quốc tế.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: