Điện Biên: Thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 27-12-2017 | Lượt xem: 1000
(TN&MT) – UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch số 3763/KH-UBND về việc thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu(BĐKH) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Xử lý rác thải theo đúng quy trình góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Với mục tiêu triển khai các hoạt động cụ thể và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTG ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhằm tuyên truyền, phổ biến và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh Điện Biên được phân thành 2 giai đoạn: Giai đoạn từ 2018-2020 và giai đoạn 2021-2030 với các nhóm nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Bao gồm nhóm nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; nhóm nhiệm vụ thích ứng với BĐKH; nhóm nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực con người, khoa học công nghệ, tài chính; nhóm nhiệm vụ thiết lập hệ thống công khai minh bạch; nhóm nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện Kế hoạch; giám sát đánh giá quá trình thực hiện trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng hợp đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm thwucj hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí; thống nhất trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch. Các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Định kỳ trước ngày 15/10 hàng năm, hoặc theo yêu cầu đột xuất, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh(qua sở Tài nguyên và Môi trường) để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: