Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự Cuộc họp Thông tin và Tham vấn của Hiệp hội khí tượng khu vực II châu Á (RA-II) và Hiệp hội khí tượng khu vực V, Tây Nam Thái Bình Dương (RA-V)

Đăng ngày: 30-08-2021 | Lượt xem: 1412
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) gửi thư điện tử thông báo và mời Việt Nam tham dự Cuộc họp Thông tin và Tham vấn của Hiệp hội khí tượng khu vực II châu Á (RA-II) và Hiệp hội khí tượng khu vực V Tây Nam Thái Bình Dương (RA-V) theo hình thức trực tuyến.

Chều ngày 30 tháng 8, tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai và các chuyên gia phụ trách đầu mối quốc gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao nhiệm vụ tham dự cuộc họp cùng với các đại diện quốc tế đến từ Văn phòng Khu vực Châu Á và Tây Nam Thái Bình Dương của WMO, 35 nước RA-II, 24 thành viên RA-V và các thành phần khác liên quan.

Các thành viên quốc tế tham dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến

Cuộc họp Thông tin và Tham vấn của RA-II và RA-V được tổ chức để chuẩn bị cho Phiên họp bất thường của Đại hội đồng Khí tượng thế giới năm 2021 (Cg-Ext-2021), dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 22 tháng 10 năm 2021, tập trung thảo luận về một số nội dung như sau:

Khái niệm và phương pháp tiếp cận khu vực:

Duy trì và tập trung vào các  chức năng cơ bản cốt lõi của các hiệp hội khu vực như được nêu trong Điều 18 của Công ước WMO và Quy chế chung 130 (Phụ lục II của Quy định chung) vẫn còn phù hợp; Theo đuổi các phương thức làm việc nâng cao cho tổ chức kinh doanh của các hiệp hội khu vực nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực; Tăng cường sự tham gia với Hệ thống Liên hợp quốc, các Cộng đồng Kinh tế Khu vực, các tổ chức khu vực và các đối tác quốc tế khác; Thông qua các biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của Chủ tịch và Phó Chủ tịch đối với công việc của các hiệp hội khu vực ; Để củng cố và nâng cao năng lực giáo dục và đào tạo trong các Khu vực; Để tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và giới học thuật; Thúc đẩy việc sử dụng Nền tảng Cộng đồng WMO mới.

Thảo luận về Chính sách dữ liệu tích hợp của WMO:

Mục tiêu dài hạn của WMO là thu hẹp khoảng cách năng lực về thời tiết, khí hậu, thủy văn và các dịch vụ môi trường liên quan giữa các Thành viên, bao gồm khả năng thu được và hưởng lợi từ dữ liệu mô hình và các sản phẩm có nguồn gốc cần thiết cho sứ mệnh quan trọng là tiết kiệm tính mạng và bảo vệ tài sản;

Sự cần thiết của tất cả các Thành viên để đóng góp vào việc tối đa hóa lợi ích của các sản phẩm mô hình hóa toàn cầu bằng cách tham gia đầy đủ hơn vào việc trao đổi dữ liệu quan trắc dựa trên các sản phẩm này;

Tầm quan trọng của việc đầu tư hiệu quả vào các hệ thống được sử dụng để thu thập và trao đổi dữ liệu về thời tiết, khí hậu, nước và môi trường liên quan và tối đa hóa sự đóng góp của những dữ liệu này vào việc hỗ trợ phát triển kinh tế, khả năng chống chịu với khí hậu và tính bền vững của môi trường;

Sự mở rộng đáng kể đã diễn ra kể từ khi thông qua Nghị quyết 40 (Cg XII) - Chính sách và Thực tiễn của WMO về Trao đổi Dữ liệu và Sản phẩm Khí tượng và Liên quan, Bao gồm Hướng dẫn về Mối quan hệ trong Hoạt động Khí tượng Thương mại, với số lượng và sự đa dạng của các nhà cung cấp các quan trắc và các sản phẩm dữ liệu khác, đặc biệt, bao gồm, đặc biệt, vai trò ngày càng tăng của các tổ chức khu vực tư nhân;

Vai trò quan trọng của nghiên cứu trong việc thúc đẩy cải tiến và đổi mới liên tục các hệ thống quan trắc, sản phẩm và dịch vụ, và tầm quan trọng của việc đảm bảo trao đổi dữ liệu miễn phí và không hạn chế giữa nghiên cứu và cộng đồng hoạt động;

Chức năng quan trọng của các Đại diện Thường trực cho WMO và vai trò của Chuyên gia tư vấn Thủy văn trong việc giúp tối đa hóa tác động xã hội của các nỗ lực giám trắc và dự đoán hệ thống Trái đất, thông qua việc phối hợp với tất cả các bên liên quan từ các khu vực công, tư và học thuật tại Quốc gia của họ và Các vùng lãnh thổ, và thông qua việc thúc đẩy các hoạt động, chính sách và tiêu chuẩn WMO có liên quan;

Năng lực kỹ thuật, con người và công nghệ đa dạng mà các Thành viên tùy ý sử dụng khi thực hiện chính sách WMO;

Nhu cầu về tính nhất quán của Chính sách dữ liệu WMO và việc triển khai quốc gia với các chính sách khác dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy tắc quản lý nghiên cứu khoa học biển trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS );

Quyền của các chính phủ, đã cố gắng hết sức để thực hiện các quyết định của Quốc hội, dựa trên luật pháp và chính sách quốc gia của họ, lựa chọn cách thức và mức độ cung cấp dữ liệu trong nước hoặc để trao đổi quốc tế trong khi vẫn hiểu rằng nếu không có đi có lại, trao đổi dữ liệu quốc tế không thể duy trì.

Thảo luận về Thủy văn và Khái niệm Khu vực:

Để đối phó với những thách thức và động lực thay đổi này, WMO đã xác định tám tham vọng dài hạn sau đây được thiết kế để mang lại lợi ích xã hội: Không ai ứng phó chậm trước một trận lũ lụt; Mọi người đều chuẩn bị cho hạn hán; Dữ liệu khí hậu và khí tượng thủy văn hỗ trợ chương trình nghị sự về an ninh lương thực; Dữ liệu chất lượng cao hỗ trợ khoa học; Khoa học cung cấp cơ sở vững chắc cho hoạt động thủy văn; Kiến thức sâu rộng về tài nguyên nước của thế giới; Phát triển bền vững được hỗ trợ bởi thông tin thủy văn; Hiện trạng chất lượng nước.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: