Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc tăng cường công tác thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bản tin KHCN&HTQT Quý III năm 2019

Đăng ngày: 18-09-2019 | Lượt xem: 1965
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc tăng cường công tác thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng; theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu thập, thu nhận thông tin, dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao; xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường phục vụ khai thác, cung cấp và sử dụng theo phân công làm cơ sở cho các cơ quan được giao quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện.

(Kho lưu trữ tài liệu dữ liệu chuyên ngành khí tượng thủy văn)

Hình thức thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quy trình thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; Việc xây dựng danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài KTTV khu vực Tây Bắc đều thực hiện đảm bảo việc thu thập, lưu trữ, bảo quản các thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, đặc biệt là các thông tin dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy văn để phục vụ tra cứu, tìm kiếm, cung cấp, sử dụng và được cập nhật thường xuyên theo tình hình thực tế. Danh sách thông tin, dữ liệu lĩnh vực khí tượng thủy văn đã được Đài chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các Đài KTTV tỉnh thực hiện tăng cường công tác thu thập thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng cụ thể:

- Dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn bao gồm:  Thông tin, dữ liệu về khí tượng; Thông tin, dữ liệu về thủy văn; Thông tin, dữ liệu về ô zôn - bức xạ cực tím;  Thông tin, dữ liệu về môi trường không khí phục vụ khí tượng thủy văn; Thông tin, dữ liệu về môi trường nước phục vụ khí tượng thủy văn.

- Dữ liệu về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bao gồm: Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Sản phẩm của các mô hình dự báo; Biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh; Thông báo tình hình khí tượng thủy văn; Thông tin, dữ liệu thu được từ tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Thông tin, dữ liệu về thiên tai khí tượng thủy văn.

- Dữ liệu về khí hậu bao gồm: Bộ chuẩn khí hậu quốc gia; Kết quả đánh giá khí hậu quốc gia.

- Dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật trạm gồm: Hồ sơ kỹ thuật của các trạm, công trình, phương tiện đo khí tượng thủy văn; Hồ sơ kỹ thuật của các trạm giám sát biến đổi khí hậu.

- Dữ liệu khác về khí tượng thủy văn bao gồm: Phim, ảnh về đối tượng nghiên cứu khí tượng thủy văn; Đề tài nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

Việc tăng cường thu thập thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường nói chung và lĩnh vực khí tượng thủy văn nói riêng thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định pháp luật góp phần nâng cao vai trò, giá trị của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, vị thế của ngành tài nguyên và môi trường, tầm quan trọng của các số liệu, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và an sinh xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc

Tin bài: Nguyễn Văn Nguyên

Vụ KHQT (Tổng hợp)

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: