Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc lá

Đăng ngày: 17-09-2023 | Lượt xem: 1582
Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn từ 2023 - 2024 nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá là tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” tại văn phòng làm việc, phòng họp của các cơ quan, đơn vị.

Trong giai đoạn này, Tổng cục KTTV sẽ thực thi nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, giảm nhu cầu sử dụng và tiến đến từ bỏ các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá và nguy cơ hít phải khói thuốc lá thụ động gây ra; tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Cụ thể, Tổng cục KTTV sẽ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn để 100% công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổng cục cũng tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” tại văn phòng làm việc, phòng họp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tuyên truyền, vận động phấn đấu từ nay đến năm 2024 giảm 30% - 40% công chức, viên chức và người lao động đang hút thuốc từ bỏ sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Để thực hiện các mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền Tổng cục tiếp tục tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, như: Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Chiến lược quốc gia Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ, của Tổng cục và cơ quan, đơn vị.

Tổng cục cũng kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của các các đơn vị trực thuộc. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cũng được Tổng cục quan tâm, theo đó, tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử Tổng cục KTTV; tham gia các cuộc thi, tọa đàm về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Để duy trì và hoàn thiện mô hình “công sở không khói thuốc”, các đơn vị căn cứ Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của Tổng cục, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực tế tại đơn vị tiếp tục hoàn thiện các mô hình về công sở không khói thuốc nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay.

Tổng cục sẽ tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là hoạt động xây dựng “môi trường không khói thuốc”. Các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị.

Để thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024, Tổng cục KTTV giao Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá của Tổng cục xây dựng kế hoạch hành động và triển khai, giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch về phòng, chống tác hại của thuốc lá của Tổng cục; phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình hiệu quả cũng như có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị.

Ngoài ra, thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra định kỳ các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá của Tổng cục theo quy định.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục thực hiện công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024; cập nhật, đưa tin, bài, phóng sự về tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, mô hình “môi trường không khói thuốc” có hiệu quả; tuyên truyền biểu dương, điển hình tiên tiến có nhiều thành tích đóng góp cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá của Tổng cục lên Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục tuyên truyền, phát động phong trào về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến toàn thể đội ngũ công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong Tổng cục; xây dựng, triển khai phổ biến các mô hình, hoạt động như: “công sở không khói thuốc lá”; “Thanh niên Tổng cục KTTV thực hiện lối sống xanh, nói không với thuốc lá” tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Tổng cục.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của đơn vị; đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm duy trì “môi trường không khói thuốc” tại cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của đơn vị theo quy định.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: