Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh phong trào thi đua năm 2024

Đăng ngày: 25-01-2024 | Lượt xem: 796
Thực hiện Công văn số 350/BTNMT-TCCB ngày 17/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo”, Tổng cục KTTV phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng cục nhằm động viên cán bộ công chức viên chức và người lao động KTTV hăng hái thi đua công tác lao động và học tập phát huy những kết quả đã đạt được vượt qua những thách thức khó khăn tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong năm 2024.

Các nội dung trọng tâm của phong trào:

Tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về KTTV để huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ môi trường sống chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTV.

Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động theo đề án vị trí việc làm gắn với siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan  đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ xây dựng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường lĩnh vực KTTV.

Triển khai tổ chức thực hiện các đề án  nhiệm vụ công việc được giao đảo đảm chất  lượng tiến độ; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thiết thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị  góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành tài nguyên và môi trường lĩnh vực KTTV.

Tiếp tục hưởng ứng triển khai thực hiện hiệu quả sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; đẩy mạnh công tác xây dựng  nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đẩy mạnh các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ công chức viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan  đơn vị.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: