Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2024

Đăng ngày: 29-04-2024 | Lượt xem: 429

Mục đích

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV).

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của Tổng cục KTTV.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng ủy Tổng cục; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ.

- Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng cục.

- Gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành 3 Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Tổng cục KTTV, đảm bảo thực chất, hiệu quả

3. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

6. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng cục KTTV, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mớ

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

/upload/files/24-4-quyet-dinh-qcdc-nam-2024-(1)-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: