Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Đăng ngày: 20-04-2023 | Lượt xem: 2778
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023 với chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”, kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023.

Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và môi trường nông thôn các giai đoạn từ 2000-2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh nông thôn cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Đến hết năm 2021, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh khoảng 90%; 54% sử dụng nước đạt QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống); 94% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu, trong đó 76% có nhà tiêu hợp vệ sinh; 96% trường học, trạm y tế có công trình cấp nước và vệ sinh...

Đặc biệt, từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn. Đến nay, hoạt động đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, đảm bảo an ninh nguồn nước, vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân để hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như áo chí, phát thanh, truyền hình…, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Cùng với đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp trong trường học hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Thời gian phát động và hưởng ứng, từ ngày 29/4/2023 đến ngày 6/5/2023, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường Thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: