Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021

Đăng ngày: 03-08-2022 | Lượt xem: 1698
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016- 2021 đến các cơ quan, đơn vị để biết, tham khảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 nhằm cung cấp một cách nhìn tổng quan về hiện trạng tài nguyên nước, việc khai thác, sử dụng nước và công tác quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam cho giai đoạn 2016-2021 và là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các Bộ, ngành và địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển.

Theo đó, Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016-2021 gồm 5 Chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có tác động tới khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

Chương 2: Hiện trạng tài nguyên nước

Chương 3: Hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Chương 4: Ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước

Chương 5: Quản lý tài nguyên nước

Tạp chí Khí tượng Thủy văn trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo.

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%207/2-bao-cao-tnn-quoc-gia-giai-doan-2016-2021-trinh-bt-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: