Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 27-05-2019 | Lượt xem: 1117
Thực hiện Công văn số 2385/BTNMT-VP ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức thực hiện như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV thực hiện nghiêm: Chỉ thị 02/CT-TTg  ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc ngành TNMT; Công văn số 2064/BTNMT-VP ngày 27/4/2017 của Bộ TNMT về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác quản lý; Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 2888/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TNMT; Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2019 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhứng nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Chương trình hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Thực hiện nghiêm túc: Luật KTTV; Luật PCTT; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc TNMT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TNMT hướng dẫn thi hành Luật KTTV.

- Thực hiện Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2019 của Bộ TNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý của Bộ TNMT; Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019; Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Tổng cục KTTV đã xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2019 để các đơn vị tổ chức thực hiện.

- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019 của Tổng cục; giao chỉ tiêu chất lượng dự báo, chất lượng điều tra cơ bản và chất lượng điện báo năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019. Triển khai kế hoạch PCTT năm 2019.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: