Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 06-06-2019 | Lượt xem: 955
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 6 tháng đầu năm 2019

- Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 01 Đề án trình Bộ Chính trị, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ TNMT (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 của Bộ TNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019), cụ thể:

- Xây dựng dự thảo đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”: Trên cơ sở đề xuất của Tổng cục KTTV, Ban Cán sự Đảng Bộ TNMT đã ký Tờ trình số 495-TTr/BCSĐTNMT ngày 05/6/2019 trình Ban chấp hành Trung ương về việc đề xuất xây dựng đề án nêu trên.

- Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (sửa đổi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn; Thông tư Ban hành quy chuẩn quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ: Tổng cục đã trình và được Lãnh đạo Bộ ký ban hành các Quyết định thành lập Ban soạn thảo, các Tổ biên tập và Tổ soạn thảo; xây dựng đề cương chi tiết kế hoạch triển khai xây dựng các văn bản nêu trên; xây dựng dự thảo và tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1 đối với 01 Nghị định và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; họp Tổ soạn thảo lần 1 của 02 Thông tư; đăng tải dự thảo các văn bản QPPL lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để xin ý kiến rộng rãi, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện. Hiện nay tiến độ thực hiện vẫn đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.

- Theo kế hoạch dự kiến, Tổng cục đang trình Bộ bổ sung 01 Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

- Tổ chức Hội nghị với các Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Đài KTTV khu vực, các Đài KTTV tỉnh, 40 chủ công trình phải quan trắc KTTV 9 tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ về dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2016/NĐ-CP, Quyết định 46/2014/QĐ-TTg và 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: