Hiệu lực thi hành của việc sửa đổi Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ phủ

Đăng ngày: 13-06-2019 | Lượt xem: 1540
Trong Nghị đinh sửa đổi đã thay cụm từ Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn là Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong Nghị đinh sửa đổi này quy định thời hạn phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này đang khai thác, sử dụng mà chưa quan trắc khí tượng thủy văn để phù hợp và bảo đảm thống nhất với Điều 15 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc KTTV thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và trước ngày 15 tháng 12 hằng năm cập nhật, bổ sung danh mục công trình và chủ công trình gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

Trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 6591/BGTVT-MT ngày 15/7/2019 về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đề nghị làm rõ sự cần thiết, căn cứ, cơ sở phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với một số công trình trong lĩnh vực giao thông vận tải, gồm tuyến đường cao tốc, bến cảng, cảng thủy nội địa tổng hợp. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4030/BTNMT-TCKTTV ngày 19 tháng 8 năm 2019 giải trình cụ thể đối với từng nội dung nêu trong Công văn số 6591 của Bộ Giao thông vận tải (xin gửi kèm theo).

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật khí tượng thủy văn, ngày 15/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2016/NĐ-CP). Căn cứ quy định của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đã triển khai thi hành các nội dung liên quan.

Bên cạnh các kết quả đạt được, một số quy định của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP khi áp dụng vào thực tế còn gặp khó khăn, vướng mắc như: danh mục công trình chưa bao quát các công trình có tính chất quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật KTTV, một số quy định về loại công trình chưa đủ cụ thể, chi tiết, dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng, yêu cầu tiếp tục minh bạch hóa hồ sơ, đơn giản thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV, hành lang kỹ thuật công trình KTTV cần được điều chỉnh thêm về kỹ thuật cho phù hợp… Mặt khác, thời gian qua Chính phủ đã ban hành một số nghị định liên quan tới hoạt động KTTV, do vậy cần điều chỉnh Nghị định số 38/2016/NĐ-CP để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP “Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ 03 năm rà soát, trình Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung loại công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định tại Nghị định này.” và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng, trình ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP là đủ cơ sở pháp lý và cần thiết.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: