Kết quả rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao các đơn vị thực hiện

Đăng ngày: 01-01-2019 | Lượt xem: 955
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Tổng cục đã tích cực đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 sau khi rà soát, cập nhật tiến độ cụ thể như sau:

Những Nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao Tính đến 12/2019, Tổng cục hiện có 10 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, trong đó có 04 nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (02 Thông tư) phải hoàn thành trong thời gian tới, cụ thể là  Văn phòng Tổng cục: chủ trì 01 Nghị định; Vụ Quản lý dự báo KTTV: chủ trì 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia: chủ trì 01 Thông tư. Tổng cục đã hết sức tích cực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên có nhiều nhiệm vụ phải xin ý kiến các Bộ ngành khác nên còn có những vướng mắc khó khăn cho đơn vị thực hiện.

Tính đến tháng 12/2019, Tổng cục hiện có 09 nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2019 phải sớm hoàn thành trong thời gian tới. Nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục giao tại các văn bản chỉ đạo, điều hành. Tính đến 12/2019, các đơn vị thuộc Tổng cục hiện có 04 nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao tại các văn bản chỉ đạo, điều hành phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong thời gian tới.

Nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục giao tại các văn bản đến của bộ, ngành, địa phương Tính đến 12/2019, các đơn vị thuộc Tổng cục hiện có 28 nhiệm vụ được Lãnh đạo Tổng cục giao tại các văn bản đến của Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Tổng cục thông báo và sẽ có ý kiến của Tổng cục trưởng, các Phó Tổng cục trưởng xem xét, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ còn trong hạn để trình Lãnh đạo Tổng cục, đặc biệt lưu ý đối với các nhiệm vụ quá hạn, đến hạn hoàn thành trong Tuần 50 năm 2019; các nhiệm vụ tuy không có thời hạn nhưng vẫn cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong thời gian tới.

 

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: