Kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Đăng ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 1208
Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao xây dựng 01 Nghị định, 02 Quyết định của Chính phủ, 02 Thông tư của bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường), cụ thể:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (sửa đổi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

- Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn;

- Thông tư Ban hành quy chuẩn quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.

Tổng cục đã trình và được Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, các Tổ biên tập và Tổ soạn thảo; xây dựng đề cương chi tiết kế hoạch triển khai xây dựng các văn bản nêu trên. Đã tiến hành xây dựng dự thảo và tổ chức họp Tổ biên tập lần 1 đối với "Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước"; Họp Tổ soạn thảo lần 1 của 02 Thông tư.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: