Kết quả thực hiện nhóm giải pháp về thi hành pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Đăng ngày: 18-06-2019 | Lượt xem: 1715
Kết quả thực hiện nhóm giải pháp về thi hành pháp luật Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Nghị quyết số 48-NQ/TW được ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2005. Sau gần 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng. Quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới. Nhiều bộ luật, luật, pháp lệnh được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý bằng pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống. Tiến độ xây dựng luật và pháp lệnh còn chậm, chất lượng các văn bản pháp luật chưa cao.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và ngành KTTV nói riêng đã quan tâm tập trung xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản theo tinh thần của Nghị quyết số 48-NQ/TW.

Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và ngành KTTV nói riêng là xu thế tất yếu trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Trong bối cảnh Chính phủ đã quyết định tăng cường năng lực tổ chức bộ máy tham mưu quản lý Nhà nước về KTTV thông qua việc thành lập Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thì yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước hoạt động KTTV có ý nghĩa cấp thiết.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội đoàn thể, cán bộ viên chức, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quốc phòng an ninh được giữ vững, dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng mở rộng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân. Đây là những tiền đề cơ bản để Trung tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác chuyên môn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong Tổng cục KTTV.

Đánh giá chung về tình hình tổ chức thực thi pháp luật

Tổng cục đã thường xuyên quán triệt tất cả các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến các mặt công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục; đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nghiên cứu nắm rõ và phổ biến rộng rãi tới từng cán bộ, viên chức, người lao động các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn công tác và một số văn bản khác có liên quan. Nhìn chung, về công tác chuyên môn trong suốt nhiều năm qua, các đơn vị trong Tổng cục đã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời đúng theo các quy định của pháp luật đã được ban hành, không để xảy ra vi phạm đặc biệt là việc thực tổ chức thực thi pháp luật. Đối với một số vi phạm liên quan đến việc đảm bảo an toàn hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn do nguyên khách quan từ ý thức, sự hạn chế về nhận thức của một bộ phận người dân đối với các quy định của pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: