Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Đăng ngày: 27-05-2024 | Lượt xem: 383

Mục đích: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện. Nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ về thanh niên; tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) giai đoạn 2021-2030. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của nhà nước có liên quan đến thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu: Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV về chương trình phát triển thanh niên. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong năm theo đúng kế hoạch và tiến độ.

Nội dung nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác thanh niên. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực trẻ; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới các hình thức sinh hoạt Đoàn gắn với việc triển khai các hội nghị, hội thảo và phong trào sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc của tầng lớp thanh niên. Xây dựng môi trường làm việc, học tập chuyên nghiệp, lành mạnh, hiệu quả; nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các đơn vị theo đúng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên hàng năm của Tổng cục; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý đối với những hành vi sai phạm. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, thống kê về thanh niên theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

/upload/files/qd-ban-hanh-ke-hoach-qlnn-ve-cong-tac-thanh-nien-nam-2024-cua-tong-cuc-kttv-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: