Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 25-03-2020 | Lượt xem: 650
Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính quý II năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC trong bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục.

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch của Tổng cục về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của công chức, viên chức.

2. Về cải cách thể chế

- Triển khai xây dựng các VBQPPL được giao theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quý II năm 2020, Tổng cục tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo đối với: 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về KTTV tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ đúng quy định; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và lãnh đạo các đơn vị theo cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV.

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập, nâng cấp, hạ cấp và di chuyển các trạm KTTV.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; nâng cao trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng các tiêu chuẩn ngạch công chức và hạng viên chức.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

6. Cải cách tài chính công

- Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định nội dung dự toán Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2020 của Văn phòng Tổng cục KTTV, Trung tâm Quan trắc KTTV, Đài Khí tượng cao không, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

- Phê duyệt theo thẩm quyền đối với các gói thầu thuộc Dự án WB5, WB8, PL3; Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công”; Dự án “Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” và các dự án đầu tư khác thuộc Tổng cục KTTV.

7. Hiện đại hóa hành chính

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật mạng hoạt động thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục; hỗ trợ vận hành Cổng thông tin điện tử của Tổng cục; hệ thống thư điện tử, các hệ thống thông tin dùng chung cho Tổng cục, phục vụ các hội nghị truyền hình trực tuyến của Tổng cục với các đơn vị trực thuộc; đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Tổng cục.

- Đảm bảo kỹ thuật và hỗ trợ cho tất cả các đơn vị trực thuộc Tổng cục vận hành các phần mềm Điều hành tác nghiệp (quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; thư điện tử; quản lý công chức, viên chức của Bộ...); cải tiến phương thức làm việc của công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, quản lý, điều hành.

- Tiếp tục thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: