Các sở ban ngành thành phố Hà Nội cần vào cuộc về việc tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng

Đăng ngày: 20-09-2020 | Lượt xem: 74
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TU của Thành ủy và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, từ năm 2017 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã liên tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tác động của khói bụi do đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định đối với sức khỏe và môi trường Thành phố.

Tuy nhiên, công tác quản lý, giám sát tại địa phương vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế do thiếu chế tài trong việc xử lý vi phạm đối với hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng, việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trồng trọt đối với hoạt động này chưa đồng bộ và hiệu quả... Do đó, mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cộng đồng nhưng hiệu lực thực thi chưa đạt kết quả như mong muốn.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị;

b) Tổ chức tuyên truyền, soạn thảo và cung cấp tài liệu tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng, chất thải khác không đúng quy định đến sức khỏe và môi trường;

c) Nghiên cứu, ứng dụng mô hình phân tích ảnh hưởng của việc đốt rơm rạ đến môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng nhằm đánh giá hiện trạng và ảnh hưởng của đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng trên địa bàn thành phố, phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng và thực thi chính sách, giám sát trách nhiệm thực thi của chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố;

d) Kêu gọi, khuyến khích các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ trong việc xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác cho thành phố Hà Nội;

đ) Tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các Sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Chỉ thị; Báo cáo UBND Thành phố để được chỉ đạo kịp thời;

e) Định kỳ 6 tháng tổng hợp và báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị; Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Thành phố về các địa phương, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt Chỉ thị, cũng như các trường hợp vi phạm đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị thông qua biên soạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố); các tổ chức, cá nhân có tham gia sản xuất nông nghiệp về phương pháp thu gom, xử lý, tái sử dụng rơm rạ và phụ phẩm cây trồng theo hướng thân thiện với môi trường.

b) Tổ chức triển khai các mô hình phù hợp và khuyến khích các địa phương, tổ chức, cá nhân cơ giới hóa trong việc thu gom, xử lý, tái sử dụng rơm rạ và phụ phẩm cây trồng làm nguyên liệu sản xuất như: trồng nấm, làm phân bón hữu cơ, hàng mỹ nghệ, phát điện...

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã; Các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu gom, xử lý, sử dụng rơm rạ và phụ phẩm cây trồng trên địa bàn.

d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền triển khai thi hành các chế tài xử lý vi phạm đối với hành vi đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng. Nghiên cứu, đề xuất các quy định đặc thù, trình UBND Thành phố và HĐND thành phố phê chuẩn nhằm thực hiện hiệu quả và triệt để việc chấm dứt đốt rơm rạ và phụ phẩm cây trồng trên địa bàn thành phố;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng và đề xuất các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng rơm rạ và phụ phẩm cây trồng; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các chế phẩm thân thiện môi trường để xử lý; Cơ chế hỗ trợ bà con nông dân xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng.

e) Tham mưu trình UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung nội dung “Không sử dụng bếp than tổ ong; không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định” để xét và công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn tiếp theo trong Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

Sở Xây dựng:

a) Tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thu gom hết khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn các quận huyện, thị xã;

b) Chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các khu xử lý tập trung của Thành phố;

Sở Khoa học và Công nghệ:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phù hợp phục vụ việc thu gom, vận chuyển và xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng theo hướng thân thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí thuộc Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố Hà Nội và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền nội dung và công tác triển khai Chỉ thị. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định đối với sức khỏe và môi trường; Tuyên truyền người dân thực hiện phân loại - thu gom - xử lý chất thải sinh hoạt, các giải pháp xử lý rơm rạ khác thân thiện với môi trường.

Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo UBND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo phân cấp cho các đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Trường Công an quận, huyện, thị xã, Trưởng Công an phường, xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các hành vi đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và đốt chất thải khác không đúng quy định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Hội Cựu chiến binh:

Xây dựng kế hoạch để triển khai Chỉ thị; Chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về tác hại của việc đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải sinh hoạt không đúng quy định đối với sức khỏe và môi trường; Hướng dẫn triển khai các mô hình thu gom, phân loại, tái chế, xử lý rác thải sinh hoạt, rơm rạ và phụ phẩm cây trồng đảm bảo thân thiện môi trường và sức khỏe; Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giám sát, tố cáo và công khai các hành vi đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định trên địa bàn.

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: