Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 03/QĐ/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn”

Đăng ngày: 09-07-2019 | Lượt xem: 657
Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn đã rà soát và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 03/QĐ/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn”, Các vụ như Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có một số quan điểm giải trình.

- Việc thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp và giải thể trạm khí tượng thủy văn (KTTV) được thực hiện theo Quyết định số 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp và giải thể trạm khí tượng thủy văn. Khi Luật KTTV và các văn bản dưới luật được ban hành đã dần đi vào cuộc sống, một số quy định trong Quy chế trên không còn phù hợp. Theo Luật KTTV không còn khái niệm trạm KTTV cơ bản. Do nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, ngoài các trạm được quy định trong Quy chế còn có thêm một số loại trạm khác như: trạm ra đa thời tiết, trạm định vị sét … và các loại trạm này cần phải có quy định về hồ sơ thành lập, di chuyển, giải thể. Mặt khác, thẩm quyền phê duyệt tại Quy chế nêu trên cũng không còn phù hợp với Luật KTTV nên cũng cần được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

- Tại Quyết định số 90/QĐTTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên nước. Về bản chất, trạm tài nguyên nước mặt và trạm thủy văn có tính tương đồng cao, có các yêu cầu kỹ thuật cơ bản giống nhau. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản ban hành để quy định trình tự,

thủ tục, nội dung về việc thành lập, di chuyển, nâng cấp, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước.

- Trên cơ sở đó, Tổng cục KTTV đã đề xuất và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đề tài cấp bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất nội dung hồ sơ mốc giới, ranh giới hành lang kỹ thuật và xây dựng quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV và tài nguyên nước” tại Công văn số 399/TCKTTV-KHQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới năm 2020 đợt 1.

Tin: Thành Công - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: