Dự án “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”

Đăng ngày: 01-03-2020 | Lượt xem: 4355
Cơ quan có nhiệm vụ phát tin dự báo, cảnh báo liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn chi tiết trong tỉnh là các Đài KTTV khu vực và Trung tâm KTTV tỉnh. Lãnh đạo Trung tâm KTTV tỉnh là thành viên của Ban chỉ huy PCTT và TKCN; việc phối hợp giữa cơ quan dự báo và cơ quan chỉ huy, điều hành đang có hiệu quả. Tuy nhiên cần phải được nâng cao chất lượng của các bản tin dự báo.

Ngoài ra cũng giống như trang thiết bị của cơ quan Cứu hộ, cứu nạn ở trên, các trang thiết bị, máy móc, con người, …của Trung KTTV tỉnh và Đài Khu vực thuộc Tổng cục KTTV (Bộ TN&MT) quản lý do đó cần được phối hợp chặt chẽ hơn.

Tăng cường bổ sung, nâng cấp mạng lưới trạm KTTV, các trang thiết bị quan trắc, đo đạc, giám sát khác phụ vụ cho nghiệp vụ dự báo, cảnh báo. Theo Luật Khí tượng Thủy văn, các tỉnh có thể đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư lắp đặt hệ thống dùng riêng, phục vụ công tác tham mưu điều hành PCTT trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ban chỉ huy ký kết các hợp đồng giao nhiệm vụ với Đài về các công việc có liên quan đến dự báo, tính toán điều tiết hồ chứa, …

Các bản tin dữ báo không chỉ giai đoạn ngắn còn dự báo dài trong tuần, tháng, mùa, năm để phục vụ các ngành có kế hoạch phòng chống thiên tai phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tạiCông văn số 125/VKTTVBĐKH-KHTC ngày 03tháng 3 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu về việc góp ý thuyết minh dự án “Xây dựng hệ thống công cụ hỗ trợ giám sát và cảnh báo thiên tai phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”,Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có ý kiến như sau

Nội dung xây dựng bản đồ với tỉ lệ là 1:100000 là quá nhỏ. Đề nghị xem xét xây dựng bản đồ với tỉ lệ 1: 2000 hoặc 1: 5000 để nâng cao giá trị sử dụng trong thực tế.

Phần sản phẩm, kết quả của dự án: Làm rõ sản phẩm trung gian và cuối cùng (số lượng, quy cách...). Xác định rõ số lượng, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm phải giao nộp, địa chỉ giao nộp sản phẩm theo đúng quy định tại Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tin KHCN

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: