Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn”

Đăng ngày: 16-05-2019 | Lượt xem: 3916
Công văn số 236/DBQG ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về việc góp ý lần 2 Dự thảo Thông tư “Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn”, Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Tổng cục KTTV có quan điểm về Dự thảo Thông tư một số ý kiến và quan điểm chung.

- Tại khoản 1, Điều 4. Nguyên tắc đánh giá: Xem xét, biên tập “Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn dựa trên việc so sánh thông tin, dữ liệu giữa quan trắc và dự báo” là đủ, không cần thiết phải liệt kê các loại dữ liệu quan trắc được thu thập.

- Xem xét xây dựng để sử dụng bảng độ tin cậy dự báo hướng sóng biển và bảng độ tin cậy dự báo hướng dòng chảy biển lớp mặt dùng chung vì các bảng này giống hệt nhau.

- Xem xét đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo theo khu vực là khi có ít nhất 50% trạm/vị trí được dự báo, cảnh báo là có xảy ra hiện tượng cần dự báo, cảnh báo.

Tính pháp lý chính của Thông tư  này nhằm áp dụng với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; tổ chức, cá nhân có hoạt động dự báo, cảnh báo được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Ảnh minh họa

Nguyên tắc đánh giá, Thông tư quy định việc đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn phải dựa trên việc so sánh thông tin, dữ liệu giữa dự báo và quan trắc được thu thập từ các trạm hải văn, trạm phao, trạm ra đa biển, tàu biển, dữ liệu tái phân tích; Thời hạn dự báo, cảnh báo phải được đánh giá riêng biệt; Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo có trong bản tin phải được đánh giá; Chỉ đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn khi có đầy đủ thông tin quan trắc hoặc có các thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp. Không quy định đánh giá hướng sóng trong bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng có trị số quan trắc thực tế dưới 0.3m.

Quy định về mức đánh giá, độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo các mức:

Thứ nhất, mức “Đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “+” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo;

Thứ hai, mức “Không đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “-” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo.

Thứ ba, tính đầy đủ của bản tin dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo mức “đầy đủ” và “không đầy đủ”.

Thứ tư, tính kịp thời của bản tin dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo mức “kịp thời” và “không kịp thời”.

Tin: Thành Công - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: