Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2020

Đăng ngày: 30-06-2020 | Lượt xem: 1096
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2020

Mục tiêu

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) ở các cấp Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực, Đài KTTV tỉnh. Đảm bảo hạ tầng CNTT hoạt động ổn định trong mọi tình huống, đặc biệt trong điều kiện xảy ra thiên tai.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ, chỉ đạo như: Tăng cường sử dụng hệ thống hội thảo trực tuyến trong nghiệp vụ, chỉ đạo điều hành; tăng cường sử dụng hệ thống hồ sơ công việc.

- Đảm bảo vận hành và duy trì hoạt động liên tục hệ thống trung tâm dữ liệu (Data Centre); hệ thống siêu máy tính (Super Computer); hệ thống tập trung thu thập, xử lý, chia sẻ dữ liệu (DataHub); hệ thống phần mềm hỗ trợ dự báo...

- Tăng cường cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV và biến đổi khí hậu.

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ đơn vị

- Trang bị các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng văn phòng, phần mềm diệt virus có bản quyền, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ ứng dụng CNTT trong khối các cơ quan trực thuộc Tổng cục. Tiếp tục duy trì hoạt động ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các đơn vị cơ quan trực thuộc Tổng cục.

- Cập nhật, cung cấp kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành của Tổng cục KTTV lên trang Website của Tổng cục; các bản tin cảnh báo, dự báo trang web của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trang web của các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nhằm triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành.

- Tăng cường sử dụng hệ thống hội thảo trực tuyến, đảm bảo 100% các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì sử dụng hệ thống hội thảo trực tuyến trong các cuộc họp.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử, tập trung đầu tư nội dung trang Website của các đơn vị đặc biệt chú trọng đưa ra các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, về bão, lũ, về các loại thiên tai khác trong phạm vi đơn vị được giao một cách nhanh chóng, kịp thời để phục vụ cho các cơ quan và người dân về lĩnh vực KTTV.

- Nghiên cứu và sớm đề xuất xây dựng cổng thông tin điện tử chuyên ngành KTTV.

- Sẵn sàng cung cấp các thông tin, dữ liệu KTTV cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức theo quy định.

- Đề xuất xây dựng các nhiệm vụ, dự án chuyên môn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV Quốc gia, số hóa kho dữ liệu giấy của ngành….

- Đề xuất các nhiệm vụ xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu của các trạm KTTV chuyên dùng.

- Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực KTTV tích hợp vào hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường.

- Xây dựng hệ thống quản lý sự nghiệp công KTTV.

3. Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử (xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ, mô hình cơ sở dữ liệu, nhóm ứng dụng và dịch vụ lĩnh vực KTTV).

- Đề xuất các nhiệm vụ xây dựng hệ thống tiếp nhận, quản lý, lưu trữ, chia sẻ và khai thác thông tin dữ liệu của các trạm KTTV chuyên dùng.

- Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực KTTV tích hợp vào hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin phục vụ thu thập, quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu KTTV.

4. Phát triển nguồn nhân lực

- Định hướng bảo đảm nguồn nhân lực ứng dụng CNTT về số lượng, chất lượng từ đào tạo đến đào tạo lại.

- Đề xuất bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị, tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin.

- Thực hiện phân loại và tập trung đào tạo nâng cao chuyên sâu về CNTT, chú trọng đến các nội dung về bảo mật như quản trị mạng, an toàn thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Đào tạo, tập huấn về xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử theo kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

Xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo Quyết định số 3210/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

- Phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Thực hiện khảo sát đánh giá hiện trạng về tình hình an toàn an ninh thông tin tại các đơn vị, đặc biệt tại các Đài KTTV khu vực và đề xuất các nhiệm vụ đặc thù nhằm duy trì hoạt động ổn định hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn an ninh mạng tại các đơn vị.

- Phối hợp với một số công ty chuyên về an ninh mạng, định kỳ thực hiện dò quét các lỗ hổng bảo mật nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố về an ninh thông tin mạng.

- Đề xuất giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới.

Vụ KHQT

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: