Phổ cập, hưởng ứng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Đăng ngày: 09-10-2023 | Lượt xem: 3899
Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn. Tổng cục Khí tượng Thủy văn phổ cập, hưởng ứng bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức ngành KTTV.

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn tới toàn xã hội, Tổng cục KTTV đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Phổ biến thông tin và tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10 hằng năm).

Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên Trang thông tin điện tử và các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý của đơn vị (bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có thể tải từ Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn hoặc quét mã QR kèm theo công văn).

Mã QR để tải bộ nhận diện

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục kèm theo công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 gửi kèm theo công văn này).

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn: tăng cường tuyên truyền, truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các thông tin chủ đề chuyển đổi số lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục; đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: