Phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công

Đăng ngày: 26-02-2020 | Lượt xem: 675
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp về phương án tiếp nhận, bàn giao, tổ chức vận hành các trạm quan trắc tài nguyên nước thuộc dự án WB Mê Công.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn (KTTV), Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Tổng cục và Ban quản lý các dự án KTTV. Sau khi nghe Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo phương án khai thác, vận hành hợp phần 2 và 3 Dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công", ý kiến phát biểu của các đơn vị; Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng kết luận và chỉ đạo như sau:

Công tác nghiệm thu: Ban quản lý các dự án KTTV nghiên cứu, đề xuất quy trình nghiệm thu sản phẩm thuộc Hợp phần 2 và 3 Dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công". Vụ Quản lý mạng lưới KTTV nghiên cứu, đề xuất giải pháp nghiệm thu kỹ thuật đối với hệ thống trạm được đầu tư, nâng cấp thuộc Dự án nêu trên (trong đó đặc biệt lưu ý đối với các hệ thống máy móc, thiết bị đo được lắp đặt tại các trạm tài nguyên nước được đầu tư xây mới).

Công tác tiếp nhận: Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất đơn vị trong Tổng cục tiếp nhận và quản lý, vận hành đối với các trạm thuộc Dự án này và dự thảo Công văn của Tổng cục giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, vận hành các trạm. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, vận hành trong trường hợp chưa kịp bố trí kinh phí cho các trạm này hoạt động.

Công tác vận hành: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các dự án KTTV và các đơn vị có liên quan tiến hành lập các thủ tục cần thiết để thành lập trạm, đưa trạm vào hoạt động. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập đề án duy trì hoạt động của các trạm. Vụ Quản lý mạng lưới KTTV dự thảo công văn của Tổng cục gửi Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị xây dựng quy trình vận hành cho các trạm tài nguyên nước được đầu tư thuộc dự án nêu trên.

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: