Quy chế quản lý, triển khai, vận hành và khai thác hệ thống công nghệ thông tin tại Tổng cục KTTV và các đơn vị trực thuộc

Đăng ngày: 19-05-2019 | Lượt xem: 839

Theo Luật Khí tượng Thủy văn Điều 32 về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định: 1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; 2) Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn sử dụng trong các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải có nguồn gốc rõ ràng, do cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 39 của Luật này cung cấp và xác nhận hoặc được cung cấp từ cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; 3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thẩm định, thẩm tra, đánh giá đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn có trách nhiệm thẩm định, thẩm tra nguồn gốc thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại khoản 2 Điều này; 4) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải trả phí theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; 5) Cơ quan nhà nước khai thác thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn vì các mục đích sau đây thì không phải trả phí: a) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không vì mục đích lợi nhuận; b) Phục vụ phòng, chống thiên tai, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; c) Trao đổi thông tin với nước ngoài, tổ chức quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; d) Mục đích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thực hiện theo điều luật này Dự thảo “Quy chế quản lý, triển khai, vận hành và khai thác hệ thống công nghệ thông tin tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị trực thuộc”, Đơn vị về Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có những đánh giá nhận xét cơ bản.

Tại Điều 3. Giải thích từ ngữ: Bổ sung đầy đủ nội dung giải thích “An toàn thông tin mạng”.

Tại Khoản 10, Điều 4 và Khoản 5, Điều 15: Nên bổ sung rõ chỉ quy định đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục KTTV.

Tại Điều 5. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Xem xét viết lại khoản 13 để thể hiện rõ “Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV có trách nhiệm kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống thông tin chuyên ngành hàng năm”.

Tại Điều 7. An toàn thông tin: Chỉ là những quy định mang tính lý thuyết chung, không rõ quy định trách nhiệm cho bộ phận nào quản lý, thực hiện.

Tại Khoản 2, Điều 12: Viết lại cho rõ nghĩa hơn cụm từ “Hệ thống máy chủ phục vụ đặt tại Trung tâm dữ liệu của Tổng cục do các cán bộ của chủ quản của đơn vị trực tiếp vận hành”.

Tại Khoản 4, Điều 13: Xem xét có cần thiết “Mỗi cán bộ được cấp một hộp thư duy nhất có địa chỉ theo dạng “Tên người dùng. Vì mỗi cán bộ đã có 01 hộp thư điện tử do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp để tránh lãng phí và trùng lặp không cần thiết. Ngoài ra, “Dung lượng của hộp thư cho mỗi cán bộ tối đa 10MB” là quá nhỏ so với dung lượng hộp thư điện tử do Bộ cấp.

Trong dự thảo Quy chế còn nhiều nhiều lỗi về Trung tâm KTTV quốc gia và các lỗi biên tập khác.

Tin: Thành Công - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: