Thông tin Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW liên quan đến ngành Khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 28-05-2019 | Lượt xem: 965
Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

I. Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2018

- Theo Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2018 và Quyết định số 28/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao nhiệm vụ xây dựng 06 tiêu chuẩn quốc gia như sau:

(1) Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 1: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng bề mặt;

(2) Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn;

(3) Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 3: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm hải văn;

(4) Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 1: Quan trắc khí tượng bề mặt;

(5) Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông;

(6) Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 3: Quan trắc hải văn.

- Tổng cục đã giao nhiệm vụ xây dựng 06 TCVN trên cho Trung tâm Quan trắc KTTV. Quy trình xây dựng các TCVN được thực hiện theo các quy định hiện hành và Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Căn cứ kết quả thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại Công văn số 1053/TĐC-TC ngày 18 tháng 4 năm 2019 về việc thẩm định dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực khí tượng thủy văn, Tổng cục đã chỉ đạo Trung tâm

Quan trắc KTTV chỉnh sửa và hoàn thiện 06 bản dự thảo với số hiệu được cấp như sau:

(1) TCVN 12635-1:2019. Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần1: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng bề mặt;

(2) TCVN 12635-2:2019. Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn;

(3) TCVN 12635-3:2019. Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 3: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm hải văn;

(4) TCVN 12635-4:2019. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 1: Quan trắc khí tượng bề mặt;

(5) TCVN 12635-5:2019. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 2: Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông;

(6) TCVN 12635-6:2019. Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 3: Quan trắc hải văn.

- Hiện nay, 06 TCVN nêu trên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi sang Bộ Khoa học và Công nghệ để đề nghị công bố tại Công văn số 2622/BTNMT-KHCN ngày 05 tháng 6 năm 2019.

II. Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2019

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện TCVN và QCVN năm 2019

Căn cứ Công văn số 132/KHCN ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Vụ Khoa học và Công nghệ về việc rà soát, đánh giá và lập kế hoạch sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật giai đoạn 2018-2020, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục rà soát và đề xuất kế hoạch sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các TCVN, QCVN, QĐKT lĩnh vực KTTV giai đoạn 2018-2020 tại Công văn số 265/TCKTTV-KHQT ngày 16 tháng 5 năm 2018.

Căn cứ Công văn số 484/KHCN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Vụ Khoa học và Công nghệ về việc ý kiến đối với kế hoạch sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật 2019-2020, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN, QĐKT lĩnh vực KTTV giai đoạn 2019-2020 tại Công văn số 987/TCKTTV-KHQT ngày 08 tháng 10 năm 2018. Trong đó, có đề suất: 01 QCVN (2019) và 03 QCVN (2020); 07 TCVN (2019) và 09 TCVN (2020); 02 QĐKT (2019) và 02 QĐKT (2020). Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 tại Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019

- Theo Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn được giao kế hoạch xây dựng 07 TCVN năm 2019 (theo đúng Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT), cụ thể như sau:

(1) Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 4. Quan trắc bức xạ;

(2) Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 5. Quan trắc Ôzôn - bức xạ cực tím;

(3) Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 6. Quan trắc thám không vô tuyến;

(4) Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 7. Quan trắc gió trên cao;

(5) Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 8. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thuỷ triều;

(6) Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 9. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thuỷ triều;

(7) Các yếu tố Khí tượng Thuỷ văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo.

- Tổng cục KTTV đã phê duyệt các Dự án xây dựng TCVN năm 2019 tại các Quyết định số 112/QĐ-TCKTTV, 113/QĐ-TCKTTV và 114/QĐ-TCKTTV ngày 07/3/2019. Ngoài ra, Tổng cục đã thành lập các Tổ biên soạn dự thảo TCVN tại các Quyết định số 115/QĐ-TCKTTV đến 121/QĐ-TCKTTV ngày 08/3/2019.

- Hiện nay, các đơn vị chủ trì và các Tổ biên soạn dự thảo TCVN đã hoàn thành dự thảo, đã và đang xin ý kiến góp ý của các đơn vị, chuyên gia có liên quan trong và ngoài Tổng cục.

- Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Tổng cục KTTV đã gửi công văn đề nghị Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (tại Công văn số 559/TCKTTV-ĐKTCK) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 558/TCKTTV-ĐKTCK) đăng tải dự thảo 03 TCVN (Quan trắc khí tượng thủy văn phần 4, phần 5 và phần 6) lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Tổng cục KTTV đã gửi Công văn đề nghị Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 834/TCKTTV-ĐKTCK) để đăng tải dự thảo 04 TCVN còn lại lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hiện tại, đơn vị chủ trì và Tổ soạn thảo TCVN đang chờ ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng QCVN năm 2019

- Theo Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Tổng cục KTTV được giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. Thời gian ban hành Thông tư là tháng 10/2019.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ tại Quyết định số 352/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 02 năm 2019.

- Tổng cục KTTV đã phê duyệt Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dự báo, cảnh báo lũ tại Quyết định 111/QĐ-TCKTTV ngày 07 tháng 3 năm 2019.

- Tổ soạn thảo và đơn vị chủ trì đã hoàn thành dự thảo Quy chuẩn, đã và đang lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, chuyên gia có liên quan trong và ngoài Tổng cục KTTV.

- Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Tổng cục KTTV đã gửi công văn đề nghị Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (tại Công văn số 467/TCKTTV-DBQG) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại Công văn số 466/TCKTTV-DBQG) đăng tải dự thảo QCVN nêu trên lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Tổng cục KTTV đã gửi công văn trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ dự thảo QCVN (tại Công văn số 875/TCKTTV-KHQT). Hiện nay, Bộ đang làm các thủ tục để chuẩn bị thẩm tra hồ sơ dự thảo QCVN.

III. Đề xuất Kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN năm 2020

Căn cứ Công văn số 2399/BTNMT-KHCN ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng và thảo luận kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã phối hợp với các đơn vị rà soát và cơ bản nhất trí đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN lĩnh vực KTTV năm 2020 theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020. Trong đó, Tổng cục có điều chỉnh tên QCVN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao và ra đa thời tiết” thành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao”. Lý do là Tổng cục đã đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN “Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 12. Quan trắc ra đa thời tiết” trong năm 2020. Sau khi TCVN “Quan trắc ra đa thời tiết” được công bố và áp dụng một thời gian, Tổng cục sẽ có cơ sở để nghiên cứu và đề xuất xây dựng QCVN “Quan trắc ra đa thời tiết”.

Tin: Thành Công - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: