Xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dự kiến mở mới năm 2021

Đăng ngày: 28-02-2020 | Lượt xem: 5498
Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021.

Ảnh minh họa

Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp

Các đơn vị tập trung chỉ đạo nghiên cứu và xét chọn đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ mở mới năm 2021 theo một số nội dung như sau:

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Đề xuất tập trung vào các chương trình:

Chương trình độc lập; Chương trình KC-4.0/19-25; Nội dung chi tiết được phê duyệt tại uyết định số 2813 Đ-BK CN ngày 27 9 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4 0 ; Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển đã được phê duyệt tại uyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25 /4 /2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Nội dung đề xuất theo các định hướng ưu tiên tại uyết định số 3585 Đ-BKHCN ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên các khoa học cơ n trong l nh vực h a học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học i n giai đoạn 2017-2025; Nhiệm vụ theo uyết định 996 Đ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ;

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư; Đề xuất theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29 10 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định qu n lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở

Đề xuất trên cơ sơ khai thác tối đa các nguồn số liệu hiện c như số liệu trạm tự động, số liệu vệ tinh, ra đa,v v,… và năng lực tính toán đ hướng tới:

Phát triển, ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại trong dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và hải văn (KTTV- V) và các loại thiên tai KTTV; khai thác hiệu qu các nguồn số liệu phục vụ công tác dự áo nhằm tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn KTTV- V, đặc biệt là thiên tai KTTV, đảm bảo phòng chống thiên tai và phát triển ền vững;

Hoàn thiện hệ thống quan trắc KTTV- V theo định hướng tự động hóa, hiện đại hóa ngành KTTV, từng bước làm chủ các trang thiết bị quan trắc tự động KTTV-HV;

Tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ mới, hiện đại trong giai đoạn của Cách mạng Công nghiệp 4.0 dự báo, quan trắc, công tác thông tin, dữ liệu KTTV- V; Đ m o cung cấp đầy đủ các công cụ phục vụ theo dõi, phân tích, dự áo, cảnh báo và truyền tin KTTV; Thiên tai c nguồn gốc KTTV; Ki m soát, đánh giá chất lượng các nguồn số liệu, chất lượng dự áo KTTV;

Hỗ trợ, xây dựng hệ thống văn n quy phạm pháp luật về KTTV, giám sát iến đổi khí hậu; Xây dựng các mô hình, các loại dịch vụ phục vụ tri n khai Luật KTTV; Tăng cường dịch vụ KTTV, dịch vụ khí hậu

Đề xuất các nhiệm vụ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ( quyết định số 562 Đ-TTg; uyết định số 996 Đ-TTg).

Đề xuất các nhiệm vụ đ thực hiện quyết định số 1187/QĐ-BTNMT ngày 14 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường an hành kế Kế hoạch tri n khai thực hiện uyết định số 1851 Đ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thúc đẩy chuy n giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Tổng cục KTTV được giao 02 nhiệm vụ số 3 và số 4 tại phụ lục kèm theo kế hoạch này

Đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Đánh giá thực hiện kế hoạch năm trước

- Tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch năm trước;

- Nhu cầu cấp thiết xây dựng mới, sửa đổi, ổ sung, thay thế, hủy ỏ tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đề xuất kế hoạch hằng năm

Đề xuất dự án TCVN, CVN và tổng hợp đề xuất theo mẫu gửi kèm theo

Đề xuất các Hoạt động chuyển giao công nghệ; Hội nghị, hội thảo

- Đối với hoạt động chuy n giao: Nêu rõ tiến ộ kỹ thuật chuyển giao, xuất xứ, đơn vị nhận chuy n giao, dự kiến thời gian, dự kiến kinh phí (chi tiết tại các i u mẫu hướng dẫn gửi kèm theo).

- Đối với hội nghị, hội th o: Nêu rõ tên hội th o, mục tiêu, dự kiến thời gian và dự kiến kinh phí (chi tiết tại các i u mẫu hướng dẫn gửi kèm theo).

Tin KHCN

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: