Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Đăng ngày: 25-05-2021 | Lượt xem: 5403
Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (sau đây viết tắt là Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/20/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg kịp thời, thống nhất và hiệu quả, sáng ngày 25/5/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) bà Đặng Thanh Mai đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc triển khai thực hiện Quyết định 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

 Sau cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao:

Lãnh đạo các đơn vị phổ biến Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg tới toàn thể cán bộ, dự báo viên của đơn vị;

Tính đến thời điểm Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, yêu cầu các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục thực hiện theo các quy trình, quy định về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm bao gồm: Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg; Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg; Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nguy hiểm và Quyết định số 223/QĐ-TCKTTV ngày 31/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

Triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ được giao; Vụ Quản lý dự báo KTTV có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị gửi báo cáo về cho Vụ để tổng hợp báo cáo Tổng cục KTTV giải quyết.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: