Bổ sung số thu phí, lệ phí năm 2022

Đăng ngày: 03-12-2022 | Lượt xem: 385

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Bộ Tài chính có Công văn số 11705/BTCHCSN ý kiến về điều chỉnh dự toán năm 2022 của Bộ tại Quyết định số 2558/QĐ- BTNMT ngày 7/10/2022; Bộ Tài chính có ý kiến về việc điều chỉnh dự toán thu NSNN năm 2022 đối với thu phí, lệ phí của các đơn vị thực hiện thu phí, lệ phí: “đề nghị Bộ căn cứ vào các Thông tư hướng dẫn quản lý mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng đối với từng loại phí, tình hình thực tế sử dụng nguồn thu phí được để lại để quyết định điều chỉnh dự toán về phí, lệ phí đảm bảo dự toán nộp ngân sách nhà nước từ phí, lệ phí không thấp hơn dự toán đã được giao tại Quyết định số 2360/QĐ-BTC ngày 7/12/2021 của Bộ Tài chính”.
Căn cứ vào ý kiến kiểm tra của Bộ Tài chính nêu trên, Bộ đã điều chỉnh lại số thu phí, lệ phí theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Quyết định số 3091/QĐ- BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2022.
Đối với dự toán thu tăng so với số đã giao tại Quyết định số 2668/QĐ- BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2022 và Quyết định số 858/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 04 năm 2022, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất (theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Điều 59. Xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước). Do vậy, để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền giao số tăng thu ngân sách nguồn phí, lệ phí theo đề nghị của các đơn vị, Bộ yêu cầu các đơn vị:
- Rà soát, đề xuất bổ sung giao số thu phí tăng thêm so với số đã giao đầu năm tại Quyết định số 2668/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2021 và Quyết định số 858/QĐ-BTNMT ngày 26/4/2022.
- Căn cứ Thông tư hướng dẫn quản lý mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng đối với từng loại phí, tình hình thực tế sử dụng nguồn thu phí được để lại, các đơn vị đề xuất phương án sử dụng số chi từ nguồn thu phí được để lại theo đúng quy định của Luật Phí, lệ phí và Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày
23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí (chia thường xuyên và không thường xuyên).

Tú Anh - Vụ KHTC
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: