Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ Tài chính

Đăng ngày: 01-05-2022 | Lượt xem: 974

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; thay thế Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính. Thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

1. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án theo Thông tư số 108/2021/TTBTC ngày 08 tháng 12 năm 2021 từ ngày Thông tư có hiệu lực.

2. Tiếp tục thực hiện dự toán thu, chi năm 2021 đã được phê duyệt đến hết niên độ ngân sách 2021 và quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 và Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính.

3. Đối với dự toán thu, chi năm 2022: chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện theo quy định của Thông tư số 108/2021/TT-BTC, trong đó: Nội dung của dự toán đã được phê duyệt nếu không trái với quy định của Thông tư số 108/2021/TT-BTC thì chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt. Nội dung của dự toán đã được phê duyệt nếu trái với quy định của Thông tư số 108/2021/TT-BTC, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán theo quy định của Thông tư số 108/2021/TTBTC.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: